Användarvillkor

TACK

Tack för att du har valt tjänsten Utdelning Online (”Tjänsten”). Årsredovisning Online Sverige AB tillhandahåller Tjänsten för ägare av kvalificerade andelar i ett fåmansägda bolag som är skatteskyldig i Sverige att beräkna och automatiskt fylla i Skatteverkets, vid var tid gällande, blanketter avseende utdelning och kapitalvinst på aktier i sådant bolag.

PRIS OCH BETALNING

Det är kostnadsfritt att registrera ett användarkonto och använda Tjänstens gränssnitt för ändamålet att utvärdera Tjänsten, om inte annat framgår när du använder Tjänsten.

Funktioner inom Tjänstens användargränssnitt som medför en kostnad för Kund är markerade. Vilka funktioner som kostar, samt pris- och betalningsvillkor, kan ändras över tid.

Om inte annat anges så är samtliga priser inklusive mervärdesskatt (moms) och ska betalas i förhand. Ångerrätt föreligger inte.

LICENS

Genom dessa Användarvillkor upplåter Årsredovisning Online till Kunden, en icke-exklusiv, icke upplåtbar eller överlåtbar licens att i Sverige under Användarvillkorens giltighetstid själv nyttja Tjänsten. Kunden får inte kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Tjänsten, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan, om det inte skriftligen har avtalats med Årsredovisning Online.

KUNDDATA

Vi kan inte lova att lagra eller fortsätta visa information och dokumentation som du lagt upp eller som uppkommer som resultat av din användning av Tjänsten (”Kunddata”). Tjänsten är ingen lagringstjänst. Du samtycker till att vi inte har några skyldigheter att lagra eller underhålla Kunddata.

Kunden ansvarar för att i samband med uppsägning av Användarvillkoren kopiera all Kunddata från Tjänsten som Kunden kan behöva för framtida bruk.

Kunden ansvarar för att Kunddata inte bryter mot lag, t.ex. immaterialrätt eller personuppgiftslagstiftning.

PERSONUPPGIFTER

Årsredovisning Online behandling av personuppgifter omfattas av EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) (”GDPR”) och annan, vid var tid gällande, lagstiftning.

Årsredovisning Online är den personuppgiftsansvarige för behandling av personuppgifter inom ramen för Tjänsten. I syfte att undvika missförstånd är med andra ord Årsredovisning Online inte ett personuppgiftsbiträde och ett personuppgiftsbiträdesavtal ska inte tecknas. Vänligen se vår, vid var tid gällande, Personuppgiftspolicy för närmare information om hur personuppgifter samlas in, används och sparas.

ANSVAR

Det är ägaren av kvalificerade aktier eller andelar som är ansvarig för att uppgifter som lämnas till Skatteverket är riktiga och korrekta. Innan en blankett lämnas till Skatteverket är det därför du som är ensamt ansvarig för att kontrollera att uppgifterna är riktiga och korrekta. Årsredovisning Online åtar sig inget ansvar för att uppgifterna är riktiga och korrekta.

Årsredovisning Online gör inga utfästelser och ger inga garantier för att Tjänsten fungerar utan avbrott.

Årsredovisning Online är aldrig ansvarig för förlust av Kunddata eller indirekt förlust så som förlorad eller utebliven vinst och/eller produktion.

ÖVRIGT

Användarvillkoren gäller tillsvidare. Vi kan emellanåt ändra dessa Användarvillkor. Eventuella ändringar som inte är av redaktionell art meddelas via Tjänsten, eller med andra medel, för att ge dig möjligheten att granska ändringarna innan de träder i kraft. Ändringarna kommer inte vara retroaktiva. Om du motsätter dig någon ändring ska du upphöra att använda Tjänsten och avsluta ditt användarkonto. Din fortsatta användning av Tjänsten efter att vi publicerat eller skickat ett meddelande om ändringar i dessa villkor betyder att du godkänner de ändrade villkoren i sin helhet från och med det datum de börjar gälla.

Läs vår Personuppgiftspolicy för mer information om hur vi behandlar de personuppgifter som överlämnas till oss i samband med din användning av Tjänsten.